X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Podmínky Ochrana osobných údajov SK

Ochrana osobných údajov SK

Základné informácie

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Z – TRADE SK s. r. o., se sídlem Jakubovo náměstí 1, Bratislava – městská část Staré Město, 811 09, IČ: 46291873, zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Bratislav I, vložka číslo 74891/B, a ako správca spracováva vaše osobné údaje.

Subjekt osobných údajov

Subjektom osobných údajov fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (napr. Zákazník - Kupujúci)

Prehľad spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté subjektom údajov

Medzi tieto údaje patria meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, prípadne IČO a DIČ

Osobné údaje, ktoré sú spracované automaticky

Automaticky sú spracovávané anonymizované údaje o správaní návštevníkov našich webových stránok. Medzi tieto údaje patria napr. IP adresa, časovú pečiatku, informácie o webovom prehliadači atď.

Účel spracovania osobných údajov

 • Nákup tovaru: údaje sú zbierané pre uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim. Predávajúci poskytne informácie potrebné údaje subjektom realizujúcich distribúciu platobného styku týkajúceho sa objednaného tovaru
 • Starostlivosť o zákazníkov: v prípade otázok je predávajúci spracováva minimálne nutné množstvo údajov pre vyriešenie otázok či problému
 • Marketing
  • Priamy marketing: Predávajúci môže v rámci svojho oprávneného záujmu využiť nástroje priameho marketingu, predovšetkým potom obchodných oznámení. V prípade obchodných oznámení sa Kupujúci môže jednoducho odhlásiť z odberu tým, že klikne v pätičke obdržaného obchodného oznámení na odkaz odhlásiť. Ak chce kupujúci odhlásiť sa z ostatných metód priameho marketingu, oznámi toto obchodnému zástupcovi Predávajúceho či prostredníctvom elektronickej pošty smerované na adresu obchod@ztrade.cz.
  • Marketingové súťaže: v rámci súťaží Predávajúci spracováva len najnutnejšie dáta pre evidenciu a vyhodnotenie. Tieto dáta sú použité iba na účely súťaže na základe oprávneného záujmu a po jej ukončení sú vymazaná.
  • Retargeting / remarketing: Webové stránky Predávajúceho využívajú technológie retargeting a remarketingu od externých reklamných systémov. Tie umožňujú ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o produkty Prodávajícho, reklamy Predávajúceho v reklamných sieťach týchto spoločností.
 • Zdokonalenie: Predávajúci môže k optimalizácii prvkov na webe využívať nástroje pre analýzu Google Analytics, Facebook Analytics pod.
 • Zákaznícka hodnotenie tovaru a služieb: Predávajúci môže v niektorých zo svojich internetových obchodov zisťovať spokojnosť Kupujúcich s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi.

Právne podklady pre spracovanie osobných údajov

Uzatvorenie a plnenie zmluvy

Základným právnym podkladom je plnenie a uzatvorenie zmluvy, v rámci ktorého sú spracovávané predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnený záujem

Oprávnený záujem je používaný ako právny podklad na priamy marketing. Keď mu s týmto Kupujúci nesúhlasí, je možné namietať skrze elektronickú poštu na adresu obchod@ztrade.cz prípadne písomne ​​na adresu spoločnosti.

Súhlas

Súhlas môže byť vyžadovaný pre spracovanie osobných údajov pri iných situáciách (napr. Marketingové aktivity nad rámec priameho marketingu).

Prenos osobných údajov tretím subjektom

Doručenie tovaru

Pre potreby distribúcie sú potrebné informácie poskytnuté prepravným spoločnostiam. Medzi tieto údaje patria meno, adresa, telefón, prípadne IČO a DIČ.

Obchodné oznámenie

Pre distribúciu obchodných oznámení používa Predajca tretí subjekt, ktorému je poskytnutá e-mailová adresa Kupujúceho. Tento subjekt je váza mlčanlivosťou a osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel.

Zákaznícka hodnotenie tovaru a služieb

Na zisťovanie zákazníckych hodnotenie tovaru a služieb Predávajúci využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz. Tomu pre tieto účely Predávajúci môže odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu Kupujúceho. Tento subjekt je váza mlčanlivosťou a osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel.

Spoločnosti v skupine

Vaše osobné údaje môžu byť na základe právneho titulu oprávneného záujmu zdieľané so sesterskou spoločnosťou Z - TRADE s. r. o., třída Soukenická 93, Olivětín, 550 01 Broumov, IČ: 45537143, zapísanou v OR KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 1676.

Dĺžka spracovania osobných údajov

Predajca spracováva údaje kupujúceho po dobu trvania zmluvnej vzťahu.

V prípade nástrojov priameho marketingu sú údaje spracované do doby vyslovenia nesúhlasu Kupujúceho (v prípade obchodných oznámení kliknutím na tlačidlo odhlásiť v pätičke komerčného oznamu v ostatných prípadoch zaslaním žiadosti o odobratie na elektronickú adresu obchod@ztrade.cz či na adresu spoločnosti).

Údaje potrebné pre poskytnutie služieb a z nich vyplývajúcich povinností medzi Správcom a kupujúcim či podľa záväzných právnych predpisov sa spracúva po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Zabezpečenie osobných údajov

Predávajúci dbá o zabezpečenie vašich údajov a k tomu zaviedol patričné ​​opatrenia ako technického, tak organizačného charakteru.

Práva Subjektov osobných údajov

Subjekty osobných údajov majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ďalej potom opraviť či doplniť svoje údaje, právo obmedzenie ich spracovania, právo namietať alebo sťažnosť proti spracovanie ich osobných údajov, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení bezpečnosti ich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti nimi Predávajúci spracováva (tzv. právo byť "zabudnutý").

Úprava a doplnenie

Ak chce subjekt údajov upraviť či doplniť svoje osobné údaje, môže tak urobiť žiadostí skrze elektronickú poštu na adresu obchod@ztrade.cz

Prístup

Dotknutá osoba môže požiadať o prehľad údajov, ktoré o ňom Predajca spracováva. Urobiť tak môže žiadostí skrze elektronickú poštu na adresu obchod@ztrade.cz. Súčasne má právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa osobných údajov:

Aké sú účely spracovania osobných údajov

 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem Predávajúceho, je príjemcom osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
 • Či má Subjekt právo požadovať od Predajcu opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ je Predajca nezískal od Subjektu

Výmaz

Subjekt môže požiadať o vymazanie osobných údajov (vymazanie sa nebude týkať údajov na dokumentoch, ktoré je nutné podľa zákona uchovávať (napr. Faktúry či dobropisy). Pokiaľ budú osobné údaje potrebné na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, je možné, že žiadosť bude odmietnutá (napr. keď je za vami evidovaná neuhradená pohľadávka či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených má subjekt právo na výmaz v týchto prípadoch:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 • Subjekt odvolal svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 • Subjekt vzniesol námietku proti spracovaniu os. údajov a domnieva sa, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje jeho záujem nad záujmom Správca na zprac. týchto osí. údajov
 • Osobné údaje sú spracované nezákonne
 •  Povinnosť výmazu ustanovuje osobitný právny predpis
 • Jedná sa os. údaje detí mladších ako 16 let

Žiadosť o výmaz je možné skrze elektronickú poštu na adresu obchod@ztrade.cz.

Vznesenie námietky

Niektoré osobné údaje sú spracované na základe oprávneného záujmu Predajca (pozri kapitolu "Právne podklady pre spracovanie osobných údajov"). Ak sa Subjekt domnieva, že na jeho strane budú existovať konkrétne dôvody, môže namietať proti spracovávanie týchto jeho osobných údajov. Túto námietku môže Subjekt vzniesť pomocou tohto kontaktného skrze elektronickú poštu na adresu obchod@ztrade.cz.

Obmedzenie spracovanie

Ak subjekt (a) popiera presnosť svojich osobných údajov, (b) jeho osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) Správca už jeho osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt je potrebuje pre určenie, výkon alebo obranu jeho právnych nárokov, alebo ak (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie osobných údajov subjektu.

V takom prípade Správca môže spracovávať osobné údaje subjektu iba s jeho súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak sa domnieva subjekt, že sú jeho osobné údaje spracované protiprávne, má tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však vďační, ak budete prípadné námietky riešiť najprv s nami. Neváhajte nás kontaktovať na obchod@ztrade.cz či na 491 532 911.

Tieto podmienky Ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25. 5. 2018.

Vytisknout stránku

© 2019, Z-TRADE s.r.o. – všechna práva vyhrazena | CZ | SK | EN | Obchodní podmínky | Mapa stránek